Regulamin Sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ‘LETSMOVIGO’ (dalej jako Sklep) stanowi własność DREAM.ink Sp. Z o.o. Pomorska 60/1u, 91-408 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742029, NIP: 7292726924, REGON: 38085300100000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.


2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów realizowanych przez Sklep.


3. Każdy Klient Sklepu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


4. Każdorazowy zakup towarów oferowanych w Sklepie wiąże się z koniecznością zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.


5. Aby skorzystać z usług oferowanych przez Sklep wymagane jest:


a. podanie następujących danych:imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail;


b. posiadanie dostępu do Internetu;


c. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek internetowych w wersji nie starszej niż:


Internet Explorer 6.x; 7.x; 8.x; 9.x,


Mozilla Firefox 3.x; 4.x, 5.x,


Google Chrome 8.x,


Opera 11.x,


Safari 4.x.

II. Dokonywanie zakupów

1. Zamówienia na realizację towarów przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę na stronie internetowej https://letsmovigo.com/.


2. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga zalogowania do serwisu poprzez podanie swojego loginu i hasła lub poprzez umieszczenie produktu w koszyku.


3. Po zalogowaniu do Sklepu Klient wybiera dostępne towary i umieszcza je w koszyku.


4. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka i bieżącego kontrolowania wartości zamówienia.


5. Po podjęciu decyzji o zakupie Klient, w celu finalizacji zamówienia, zostanie przekierowany do Integratora Płatności, który umożliwi dokonanie zapłaty za złożone zamówienie.


6. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone wiadomością e-mailową skierowaną na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji.


7. Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do dnia wysłania zamówienia.


8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem prowadzącego Sklep, do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

III. Płatności

1. Klient za zamówione Towary dokonuje zapłaty w momencie składania zamówienia. Serwis umożliwia zapłatę za Towary poprzez jeden z poniższych kanałów płatności:


a. kartą online


b. przelewem online.


2. Bezpieczeństwo płatności gwarantuje serwis przelewy24.pl prowadzony przez spółkę Dialcom24 Sp. z o.o. Regulamin serwisu przelewy 24.pl dostępny jest pod linkiem http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm.


3. Nie ma możliwości dokonania zapłaty za zamówienie przy odbiorze Zamówienia.

IV. Dostawa produktów

1. Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie lub pocztę, pod adres wskazany w zamówieniu. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie właściciela Sklepu.


2. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty jego złożenia.


3. Koszt dostawy zakupionego towaru wynosi 15,00 zł za sztukę, o ile nie podano inaczej.


4. W przypadku zamówienia większej ilości zarówno cena towaru jak i koszt dostawy może być negocjowany.


5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.


6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego towaru.
7. Przed pokwitowaniem odbioru towaru zalecane jest sprawdzenie, czy nie nastąpiło jego uszkodzenie w czasie transportu.

V. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź przesyłka doręczona przez dostawcę jest uszkodzona, Klient może zwrócić towar bądź żądać wymiany go na nowy wolny od wad.


2. Do zwracanego towaru powinien być dołączony formularz reklamacyjny, dostępny na stronie internetowej Sklepu.


3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta, dane kontaktowe oraz opis okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji.


4. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.


5. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie, może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie mailem na adres zwroty@letsmovigo.com lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

VI. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich wypadkach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a w odniesieniu do konsumentów również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym o takiej zmianie Klient będzie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej sklepu wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu.